Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Accidentally removed the bookmark star button from address bar- how do I get it back?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2732 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rfc716

more options

I accidentally deleted the Blue start for favorites on the address line. I got it back but it does not recognize any of my previous saved pages. As of now I would have to re save all my previously saved web sites. Any way I can get back the original blue star and have it show my previously saved pages. Thanks in advance.

NOTE: if you look at the pic you need to X ot of the 1st pic. For some reason it is popping up in front of mine Sry

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You probably clicked the star and accidentally removed the star from the Address Bar.

You can find items like the Bookmark Star in the drop-down list that opens if you click the "Page actions" button (3-dot icon at the right end of the location/address bar). You can right-click an item in the 3-dot "Page actions" drop-down list to add its button to the location bar for easy access.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You can go to the "3-bar" icon for the menu in the upper-right. Click on Customize. You may have to scroll down to find the bookmark star. Drag it up to the menu bar at the top of the window. It should stick there.

more options

Giải pháp được chọn

You probably clicked the star and accidentally removed the star from the Address Bar.

You can find items like the Bookmark Star in the drop-down list that opens if you click the "Page actions" button (3-dot icon at the right end of the location/address bar). You can right-click an item in the 3-dot "Page actions" drop-down list to add its button to the location bar for easy access.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

thanks for the help never would have found that