Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Full version of Google Maps (?force=webgl) not working on Firefox 83.0 in Ubuntu 20.04.1

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Only very recently (last 1-2 weeks?) I've noticed that Google Maps refuses to open the full version in Firefox. I have FF 83.0 in Ubuntu 20.04.1.

You can (try to) force the full version to load with this URL: https://www.google.com/maps?force=webgl

But if I go to that address, a known message pops up at the bottom: "We’re sorry, only the lite mode of the new Google Maps is available at this time."

Same happens in a private window.

If I open it in Chrome browser in Linux, it loads fine.


I suspect this is a Google issue or choice to limit the functionality, but just want to check if other Linux Firefox users are seeing this??

If not, any suggestions for something to try? Like I said, it only became a thing very recently.


Thank you!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.