Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox loses it's scroll position when using middle button auto scroll

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
more options

Currently on Firefox 83.0 Windows. This specific problem started about 2 versions ago. I thought for certain it would be fixed in a release but has not. It is serious enough that after decades of Firefox I am considering moving on. Situation: When scanning a long site like Feedly, I use the middle button to set auto scroll and start scrolling down, speeding up / slowing down as needed. Previous behavior: When an article appears interesting, I would Left Click the mouse to cancel auto scroll, move the cursor to the article link, click on the article to read. Simple. Problem: When Left Clicking to stop the scroll, Firefox positions the web page much further down the page requiring manual scrolling back to find the article. A SERIOUS usability killer! Testing: Testing in IE 11 and the new Chromium Edge shows correct behavior. Solution: Please restore Previous behavior as described. Priority: Very important

Được chỉnh sửa bởi garylaverysr vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.