Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

help how to setup thunderbird 78.5.0 (64 bits)

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

At first, I am sorry for English, but I use a google translator. Maybe someone will write in Polish. I installed thunderbird 78.5.0 (64 bits) nowhere I can find information on how to set this program to download emails from the server and not to stay on this server. My point is that they should be downloaded to the computer and the server will then be clean without a message. That's what I had on my previous computer and it suits me very well. There is only information about leaving messages on the server everywhere, and I don't want to leave them. Please, ask for help screens where and what to set or where to enter what.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.