Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox prevents WIN 10 to standby -manually or autumatically

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

This wonderful browser has been preventing WIN 10 PC to go to standy or shut down manually or automatically, regardless of: add ons, active websites, all other apps closed, offline, WIN update off, Bitdefender off etc. Only closing Firefox in taskmanager allows the PC to be shut down! Firefox 83/64bit Dec 2020.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.