Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

web "direction" box pops up unbidden

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I'm not sure what the box is actually called, but it's the one that has the directional arrows to go back, forward, refresh also to save page as, etc. Anyway, it pops up unbidden. I'd like to know how to fix it. I appreciate your help!

Nancy Freeman kybanker@twc.com

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.