Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox does not use my Printer Settings to print. Why?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Hi, I used to be able to simply use the "Print" option in Firefox by selecting it from the top right "3 horizontal bars" dropdown, and it would print the pages I was looking at using the printer settings I had for the printer I chose. Now it ignores an important printer setting I have set "Double-sided Printing" for my HP Officejet Pro 6978 printer and prints on only one side of the paper. Why did this change, and how do I get Firefox to obey the settings I have set for this printer? I am using Firefox 83.0 (64-bit) with WIndows 10, and my Windows 10 is up to date with all updates. Thanks, Jerry

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.