Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

zoom links blocked

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

hi all!

I'm trying to use Zoom with my new work account and Firefox keeps blocking all zoom links, I can't even sign into my zoom profile

Experienced behavior: Click on zoom (meeting tool) link New tab opens w/ 'Did Not Connect: Potential Security Issue'

Expected behavior Click on zoom link New tab opens w/ request to open in application Choose Zoom application Open Meeting

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.