Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Missing toolbar Option

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Some how Only on New Tab option is missing?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Could you check:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste bookm and pause while the list is filtered

(3) If the browser.toolbars.bookmarks.2h2020 preference is bolded and has a value of false, double-click it to restore the default value of true

More info on about:config: Configuration Editor for Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Those additional choices for the Bookmarks Toolbar like "Always, never, Only on New Tab" apply to Firefox 84.0 (current Beta/DE) and newer and not to the current release (83) and certainly not to Firefox 78 that you appear to be using according to the System Details list.

Hữu ích?

more options

cor-el said

Those additional choices for the Bookmarks Toolbar like "Always, never, Only on New Tab" apply to Firefox 84.0 (current Beta/DE) and newer and not to the current release (83) and certainly not to Firefox 78 that you appear to be using according to the System Details list.

I'm currently on 84.0b6 (64-bit).

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Could you check:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste bookm and pause while the list is filtered

(3) If the browser.toolbars.bookmarks.2h2020 preference is bolded and has a value of false, double-click it to restore the default value of true

More info on about:config: Configuration Editor for Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.