Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube videos pausing when played in same window

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

If I have two Youtube videos open in the same window, on different tabs, attempting to play one will automatically pause the other, which makes playing two videos simultaneously inconvenient. This will not occur if the videos are in different windows. How can I disable this?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.