Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

losing tabs when firefox updates

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Every so often when Firefox updates - but not every time it updates - it reverts to the status of tabs from some time before: for whatever date it chooses (in the case of today it chose November 7th) it brings up the tabs that were open on that day. This means it brings up tabs I closed in the weeks after November 7th and it loses all new tabs I have opened since November 7th; if I opened and closed them since November 7th they are not in history - all tabs that were opened since November 7th disappear without a trace, so none of the new tabs that were open that I was working on are available after the update.

Why is this happening? And what can I do about it?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.