Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox one-click bookmarks

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 43 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi Just recently my Firefox Browser has decided to Bookmark a page with just "one click" on "bookmark this page. I need to restore the old behaviour, where I could edit what the bookmark said & in what sub-folder to place it. I do not like the new behaviour & I did not choose it. Please how can I get the original & better behaviour restored??? Thanks

Hi Just recently my Firefox Browser has decided to Bookmark a page with just "one click" on "bookmark this page. I need to restore the old behaviour, where I could edit what the bookmark said & in what sub-folder to place it. I do not like the new behaviour & I did not choose it. Please how can I get the original & better behaviour restored??? Thanks

Giải pháp được chọn

about:config --> browser.bookmarks.editDialog.showForNewBookmarks --> true

or click on the star and enable the checkbox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

about:config --> browser.bookmarks.editDialog.showForNewBookmarks --> true

or click on the star and enable the checkbox

Được chỉnh sửa bởi Vedun vào

more options

Note that with Firefox 79.0 you are behind on updates, current is Firefox 83.0.