Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Collections sync

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Hi- i'm a little confused about the "collections" feature on my pixel. is it supposed to carry over onto my computer? I'd love to access my collections on my desktop. I also recently upgraded my phone- my collections haven't transferred over to my new phone and that's also frustrating. I might just be an idiot but i can't seem to find any documentation on whether collections syncs between desktop and mobile; an indication that this is generally thought to be so obvious it needs no documentation.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.