Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pictures in Yahoo articles don't always show-up (Part 2)

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

I recently posted a question on how to fix Yahoo articles pictures not showing-up (it's about half of the pictures in some articles). It appears to be related to pictures that are tied to Instagram, Twitter, etc. I did get a couple of responses to my issue....thank you. The problem is that neither response fixed the problem. Yahoo is a major site that Firefox should fully support. Microsoft Edge works perfectly when using the Yahoo site. I have been a long, long time Firefox user on multiple devices, but I am about ready to switch to Edge for good if this can't be corrected. How do I (or anybody seeing this) let the Firefox developers know this problem needs to be fixed stat?

Thanks, Jim

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.