Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Filter Places query URI having HTTP GET parameter

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

I have constructed a smart bookmark using places query places query like: place:queryType=0&sort=8&domain=mydomain.com

The full URL is something like: https://mydomain.com?model=product&id=282

Now I want to further restrict the results by filtering out certain HTTP GET Parameter values. for example:

  • I want to leave out URLs having model as a parameter in the URL
  • I want to include URLs having 'product' as a value for parameter model

I looked at the documentation and could find anything related to GET parameters. Is this possible?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.