Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Microphone access denied

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I am trying to use the dictate function in MS Word Online, via the Firefox browser. I have enabled access to both microphone and camera, as well as allowed pop-ups, but I still get an error message stating access to the microphone has been denied by my browser. Please help.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.