Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Automatic connection to my firefox account

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi,

Can I turn off the option to automatically sign in to my Firefox account as soon as I open the app? I would like to be asked for my password every time I open Firefox, considering that all my passwords are accessible there.

Thanks a lot,

Antoine

Giải pháp được chọn

Are you using Sync because that can be a reason why Firefox asks for the Primary Password on startup ?

Firefox stores the credentials for the Firefox Account in the Password Manager and you need to enter the PP to unlock the passwords.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Only someone with access to your computer account has access to your data.

As to requiring the browser to need a password when you start it up,

Your ‘logged-in’ status is stored in special cookies. If the cookie is removed, you are logged out.


Type about:preferences#privacy<enter> in the address bar. The button next to History, select Use Custom Settings.

Turn on Remember My Browsing And Download History At the bottom of the page, turn on Clear History When Firefox Closes. At the far right, press the Settings button. Turn on Cache and Form And Search History and whatever else you want.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Are you using Sync because that can be a reason why Firefox asks for the Primary Password on startup ?

Firefox stores the credentials for the Firefox Account in the Password Manager and you need to enter the PP to unlock the passwords.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.