Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Redirects. The net gives instrutions on how to block 'redirects' but they are 'out of date'

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

When a URL no longer exits, I get a 'redirect' and even it it does, sometimes it "steps on' the correct URL and several attempts are needed to get the correct URL to stick. The "net" gives instructions of: Step 1: Click the "Tools" menu tab in your Firefox browser and select "Options." Step 2: Select "Advanced" from the list of options at the top of the window.

But in Firefox release 83.xxx, "ADVANCED" option does not exist or I can not SEE it. Any idea on how to 'BLOCK REDIRECTS' and just get an error instead?

OR SIMPLE BLOCK URLS one just does not like without using the PARENTAL CONTROLS.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.