Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how eliminate empty white space on google, etc in browser?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I've been trying to figure out how to fix this and havent found anything in my google seartch settings, or firefox options or my PC's display settings, it might be right in front of me but I just cant figure it out.

On some pages, for example, when I do a google search on firefox, there is a ton of blank white space not used. Like it has a narrow page margin or something? I'm attaching a screenshot of what I mean. You can see half the screen is just white, how can I fix it so the display isnt so narrow? Not all pages have the blank space problem, for example outlook.com has no such issue.

Thank you in advance for helping me

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.