Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I « Google » many of the results are not correctly displayed.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 101 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hi, When I « Google » many of the results are not correctly displayed. See joined capture.

The first two lines of many (not all) of the Google results are in overlapping.

This happens for every search with google.

Thank you.

PC Windows 7. Firefox 83.0 (x64 fr).

Hi, When I « Google » many of the results are not correctly displayed. See joined capture. The '''first two lines''' of many (not all) of the Google results '''are in overlapping'''. This happens for every search with google. Thank you. PC Windows 7. Firefox 83.0 (x64 fr).
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Make sure you are not blocking content.

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop


Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Make sure you are not blocking content.

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop


Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

more options

Thank you so much ! Everything OK

more options

Glad to help. Safe Surfing.