Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Page zooming

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Martin

more options

Hi!

Since today, when I was doing the "pinch to zoom" gesture on my touchpad, the browser behaved the same as if i did Ctrl + "+". Now it just zooms on the area around the cursor. Any help?

Please see the referenced pictures Thanks.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This new zooming behavior was released in Firefox 83. If you prefer the old behavior, you can use ctrl+pinch instead.

If that doesn't work well for you, you have to option to turn the new feature off by setting apz.allow_zooming to false in about:config. However, please note that I can't promise that this pref will stay there forever, so I filed a bug to improve the ctrl+pinch experience.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.