Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Save As and Open Navigation / Explorer Pane Reset?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

Hello,

I have been writing a .bat file, as well as experimenting with ShellBags in order to default Windows Explorer navigation pane settings and folder views / types to default.

Currently, I have the .bat file configured to remove the NavPane (HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Modules\NavPane) and Sizer (HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Modules\GlobalSettings\Sizer) registry folders / items (As these are automatically regenerated with default values by Windows), as well as myriad ShellBag items and Desktop.ini files. It then restarts Windows Explorer.

This .bat script, however, does not seem to default any customization made within Firefox's Save As window(s).

For example, if I right-click an image, then select Save Image As, and then proceed to drag the explorer panes to be excessively wide, then exit Firefox, upon running the .bat file, the excessively wide navigation / explorer panes remain excessively wide. They do not default.

Does Firefox store this pane customization information somewhere else? Can this be defaulted?

Thank you!

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.