Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Locked Account - Email was Returned

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

I am unable to sync into my firefox account. It says, "The confirmation email we sent to *email address* was returned and we’ve locked your account to protect your Firefox data." According to other threads, one is to wait 24 hours before trying to log in again. It has been more than 24 hours, and I am still unable to access my account.

Any assistance would be appreciated.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.