Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tabs are individually loud

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Hi. I have a problem with the volume in my firefox. It seems the tabs all are set on a different volume. One tab is really loud, one is barely audible. I notice it when i open youtube on multiple tabs, and set the volume of the players to full, the tabs won´t play the same volume. I don't know why that is, or how to change it. Please help.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.