Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

left upper corner transparent overlay

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Transparent Overlay on tabs

Transparent Overlay on tabs
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

When/how does this come up?

Is this with all websites/pages, some, a few?


Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?