Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I clear the cache without clearing cookies and history?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1147 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Using Firefox v.83 (64-bit), Windows 10

How do I clear the cache without clearing the cookies and history?

Using Firefox v.83 (64-bit), Windows 10 How do I clear the cache without clearing the cookies and history?

Giải pháp được chọn

Ok, I figured it out. To clear the cache without clearing cookies and history:

1. Click on Tools. 2. Select Options from the drop-down menu. 3. Click on Privacy and Security in the left-hand pane. 4. Scroll down to Cookies and Site Data in the right-hand pane. 5. Click on the Clear Data button. 6. Uncheck the box next to "Cookies and Site Data." 7. The "Cached Web Content" box should already be selected. 8. Click on the Clear button.

Anyone know of an extension/add-on that enables one-click clearing of the cache?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Ok, I figured it out. To clear the cache without clearing cookies and history:

1. Click on Tools. 2. Select Options from the drop-down menu. 3. Click on Privacy and Security in the left-hand pane. 4. Scroll down to Cookies and Site Data in the right-hand pane. 5. Click on the Clear Data button. 6. Uncheck the box next to "Cookies and Site Data." 7. The "Cached Web Content" box should already be selected. 8. Click on the Clear button.

Anyone know of an extension/add-on that enables one-click clearing of the cache?

more options

You can look at this extension.