Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Download files started failing on Linux

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi enboig

more options

When I try to dowload a file, i fails and create a 0 byte file. I tried with repository firefox, and download the tar.gz from dev version. Both fail. I deleted ~/.mozilla and ~/.cache/mozilla to start fresh and the error persist. I can browse, open a PDF in integrated viewer, but I am unable to save it. Other browsers can download files to ~/Downloads without problems.

Any hint of how to debug (and/or solve) the problem is welcome.

Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

After some more testing; when I hit retry it appear to download the file, but it fails to copy to downloads folder, to check better I searched for a bigger file (ubuntu iso) and it failed the first time, but after retrying it managed to download the file.

So the problem is it fails nearly always, especially with small files; or it fails always except once at n-th retry attempt with a big file.

Being able to enable a verbose mode would help to debut the error.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.