Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

update 83 quit bug on Ubuntu and Win 10

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sandysareon

more options

Noticed on the latest release of Firefox after I press quit(I have multiple windows) the process will not fully close; I've confirmed this on both Windows and Ubuntu versions. It seems to happen when I have videos playing while closing as they will continue to play in the background.

Only way to fully close the app is to stop the running background process; the videos cannot be stopped as they are CCTV streams.

I'm not familiar with logging with FF if someone can advise on which ones would be of interest I can provide them.

Giải pháp được chọn

Hi all, I have resolved this. The issue was Video Download Helper add on. The add on is great however I suspect the load I have with my firefox due to the CCTV monitors being opened and shown as web videos is a bit too much for it and may be causing it to keep Firefox open even after the quit command.

Disabling this addon solved this issue.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi all, I have resolved this. The issue was Video Download Helper add on. The add on is great however I suspect the load I have with my firefox due to the CCTV monitors being opened and shown as web videos is a bit too much for it and may be causing it to keep Firefox open even after the quit command.

Disabling this addon solved this issue.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.