Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark to actions (go back/forward one page, reload/home page) bar

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 41 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi. I'd like to ask whether it is possible to somehow move bookmark from Bookmarks Toolbar to actions bar, particularly near "Home page" button. Because when I open "Customize" my Bookmarks Toolbar gets folded and therefore I cannot place anything but extension shortcuts there.

Hi. I'd like to ask whether it is possible to somehow move bookmark from Bookmarks Toolbar to actions bar, particularly near "Home page" button. Because when I open "Customize" my Bookmarks Toolbar gets folded and therefore I cannot place anything but extension shortcuts there.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

That is not possible. Bookmarks can only appear in the "Bookmarks Toolbar Items" container and not as an item on the Navigation Toolbar.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

That is not possible. Bookmarks can only appear in the "Bookmarks Toolbar Items" container and not as an item on the Navigation Toolbar.