Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Openresty popped up, why?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zintis

more options

When I went to open a website I visit numerous times daily (washingtonpost.com) I wasn't taken there but was "offered the chance" to open "openresty". Why? Is this safe?

Thanks, Zintis Muiznieks

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You are not the first to ask about this.

https://www.bing.com/search?q=OpenResty

OpenResty OpenResty is a web platform based on nginx which can run Lua scripts using its LuaJIT engine. The software was created by Yichun Zhang. It was originally sponsored by Taobao.com before 2011 and was mainly supported by Cloudflare from 2012 to 2016. Since 2017, it has been mainly supported by OpenResty Software Foundation and . . .

Hữu ích?

more options

Yes, I googled openresty and saw that also, however that does nothing to explain why it popped up and whether I should open it.

Thanks

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.