Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

tab bar scrolling

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

tabs keep scrolling to the left. actual one i want to see stays on the right but view keeps going back to the left. Same with option scrolling thing when i press ^ instead of showing options it just flicks and doesnt let me choose anything. help! its quite frustraiting

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.