Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube 1080p60fps Live stream is playing in less than 30fps

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Hey, I switched from google chrome to firefox a couple months ago and noticed this problem whenever I watch a live stream on 1080p60fps quality the frame rates drop extremely where as in google chrome the same stream runs smoothly also when i switch to 720p60fps the stream is smooth can i get any help on it, thanks in advance

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.