Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Something is wrong

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

https://color.firefox.com/

How can I get a Theme or Create my Theme in Menu - Extras? It is difficult to move on with this.

I wish a Theme with the Text in the URL addresses with yellow colour and a dark colour background on the Top where I write the URL addresses.

Something is wrong when I try to follow these steps: > You can activate one of these built-in themes by following these steps:

   Click the menu button, click Addons-icon Extras and select Themes.
   Click Activate next to the desired theme.

It's being difficult to activate the theme I choose.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.