Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Annimations have been turned off, but persist.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I use a 55 inch TV as my computer monitor with Windows7 OS. All of a sudden this week the animations are on every site... Netflix just became unbearable to watch. I have already gone though the steps to turn off all animations in Firefox. I performed these steps...

'''in about:config - type : toolkit.cosmeticAnimations.enabled - set it to : false - type : toolkit.scrollbox.smoothScroll - set it to : false'''

This did NOTHING to turn off the nauseating animations. Every time I scroll a web page I feel motion sickness. Every movie I watch now looks like garbage.

I ALSO have turned off ALL animations in Windows7... so this is really upsetting. Movies I have downloaded seem to play fine in VLC player, but if I use my browser to watch a video, it is now unbearable because of these garbage animations wreaking havoc on my screen.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.