Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Relay Survey issue

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

The Firefox Relay website has a link to a survey for users. I was unable to submit the survey in any browser (firefox, chrome, or safari) .

It kept flagging an error that I hadn't filled out the last question (which browsers I use on a regular basis.) even though it was filled out.

Anyway thought you all might want to know in case you haven't been getting survey responses.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.