Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox CPU usage increases dramatically while playing YouTube videos full-screen

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I'm using Firefox v 83.0 on Manjaro (Gnome) Linux. YouTube videos in theater/full-screen mode lag if resolution is higher than 360p and cause the CPU usage to burst. This happens for large web pages as well: when I scroll the page, text overlaps and everything is terribly slow. I've checked and this seems to be a Firefox related problem; videos play smoothly both on VLC and Chromium. I've tried all official troubleshooting suggestions: changing to default theme, refreshing Firefox, starting in safe-mode, disabling extensions, disabling hardware acceleration and so on, with no success. I've never had any problems with Firefox for Linux before and I wonder what could be the cause.

I attached screenshots for comparison of CPU usage for the same video playing in theater mode in Firefox and Chromium.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This error message is suspicious: "Acceleration blocked by platform". Your Firefox doesn't use GPU.

Try to enter about:config and set layers.acceleration.force-enabled = true, then restart the browser.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.