Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Will not remember youtube preferences (Dark mode, Autoplay, etc...) between browser sessions and tabs (Windows 10)

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

The browser simply refuses to save such personal preferences anymore, up until the last update this hasn't been an issue. Before i updated youtube would remember to use dark mode and disable autoplay without fail, now i have to reset these preferences every time i open a new youtube tab. When i open a new tab on youtube the screen starts as if it were in dark mode and then smash-cuts to light mode with autoplay as soon as the video and recommended thumbnails load up. This doesn't happen on Chrome, and when i set my system preferences in the windows options menu it does default to dark mode (but i really hate the systemwide dark mode there).

I could really use some help here if anyone is able to, half of my browsing youtube is in the dead of night and i really don't need the added eye strain every time i want to watch a new video outside of my queue.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.