Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

settings changed following latest update to browser

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi isuzutrooper_1998

more options

Following an update to the browser, I've lost the ability to keep webpages tabbed and visible when on other pages. The browser also conceals the Microsoft tasks bar at the bottom of the monitor. Is there a way to anchor the open pages and reduce the page so the task bar stays visible?

Giải pháp được chọn

It sounds like a "full screen" problem. There are two kinds of full screen with different shortcuts:

(1) Web Content full screen (Full screen API)

This is the kind of full screen you get when you click a button on a video player to go full screen. Press the Esc key to exit this kind of full screen.

(2) Browser full screen

This is the older kind of full screen that you can call up or exit by pressing the F11 key. Also, if you slide your mouse pointer to the top of the screen, the toolbar area should roll down and you can click the menu button and use the last button on the Zoom row to exit full screen.

Was it either of those?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

It sounds like a "full screen" problem. There are two kinds of full screen with different shortcuts:

(1) Web Content full screen (Full screen API)

This is the kind of full screen you get when you click a button on a video player to go full screen. Press the Esc key to exit this kind of full screen.

(2) Browser full screen

This is the older kind of full screen that you can call up or exit by pressing the F11 key. Also, if you slide your mouse pointer to the top of the screen, the toolbar area should roll down and you can click the menu button and use the last button on the Zoom row to exit full screen.

Was it either of those?

Hữu ích?

more options

Thank you. Yes it was a "full screen" issue. It seems to have resolved without having to execute either suggested solution. Thanks again and hopefully I remember for the next time.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.