Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Second tab of last session dissapeared

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I'm not sure how, but sometimes when closing firefox with or without a restart of the pc, the second tab of my last session dissapeared. The first tab is my mail and stays, but the second tab is sometimes missing. If I close now the browser and start the browser again, the second tab is still there, but today I didn't restart the pc but firefox was closed for a while, I am missing the second tab. The second tab I have now, was the third tab before.

I'm running Windows 10 (Version 2004) and firefox 83.0 (64-bit) and have 157tabs open at the moment.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.