Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What if I was on an untrusted site?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Some people say "I'm not visiting unknown sites with my browser". I'm not saying that I'm not visiting unknown ones, but still trying avoid sites that I doubt it. But what if I accidentely visit some, VirusTotal showed no viruses. How can I be sure that my browser isn't affected. Should I reinstall it, wipe some folders? I use Linux, Firefox 83.0.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.