Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes all the time - tried refresh, safe mode, disabling hw acceleration. Reinstalled multiple times including earlier version.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Have tried just about everything (i think) as i have read in the other support posts. When i boot my computer and try firefox, it loads for a second and then crashes asking to send the crash report and to restore the tab. I click yes and it crashes again with the same window. Sometimes if i reboot it all of a sudden works. But literally everyday when i log on for the first time it crashes, then i reboot and sometimes it crashes, and then sometimes on the second reboot it just works somehow. I have tried installing earlier versions, refreshing firefox, starting in safe mode etc.

Here are a few of the crash IDs that were submitted successfully (others failed to submit). Thanks for your help.

bp-184c9810-753f-4c95-8ab9-7bdbf0201123 bp-9dd6128c-efde-48d2-8a60-cca8b0201123 bp-838ee5a6-c78d-441d-a830-78be20201123 bp-cad59347-bdef-48a8-9965-742960201123

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Product Firefox Release Channel release Version 83.0 Build ID 20201112153044 (2020-11-12) Buildhub data OS Windows 10 OS Version 10.0.18363

bp-184c9810-753f-4c95-8ab9-7bdbf0201123 bp-9dd6128c-efde-48d2-8a60-cca8b0201123

Signature: mozilla::dom::DOMException_Binding::Wrap

Uptime 7 seconds

Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_READ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-838ee5a6-c78d-441d-a830-78be20201123 Signature: DrawImageInternal

Uptime 96 seconds (1 minute and 36 seconds)

Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_READ

mfehcinj.dll = McAfee LLC ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-cad59347-bdef-48a8-9965-742960201123 Signature: mozilla::dom::HTMLInputElement::FieldSetDisabledChanged

Uptime 2 seconds

Crash Reason EXCEPTION_SINGLE_STEP

Hữu ích?

more options

Make sure McAfee is up to date.


Start your Computer in safe mode with network support. Then start Firefox. Try Secure websites. Is the problem still there?

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode Starting Any Computer In Safe Mode; Free Online Encyclopedia

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.