Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks Toolbar

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

After the last update { Version 84.0b1 (64-bit) } when i add a bookmark in the bookmarks folder ,the folder appears in the Bookmarks toolbar items how can i remove it ?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

By default a new bookmark is created in the Other Bookmarks folder. When this folder is no longer empty then the Other Bookmarks icon gets added to the Bookmarks Toolbar (i.e. the Other Bookmarks icon is hidden when this folder is empty).

For now you can prevent Firefox from showing the Other Bookmarks icon by setting this pref to false on the about:config page.

  • browser.toolbars.bookmarks.2h2020 = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

By default a new bookmark is created in the Other Bookmarks folder. When this folder is no longer empty then the Other Bookmarks icon gets added to the Bookmarks Toolbar (i.e. the Other Bookmarks icon is hidden when this folder is empty).

For now you can prevent Firefox from showing the Other Bookmarks icon by setting this pref to false on the about:config page.

  • browser.toolbars.bookmarks.2h2020 = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".