Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Key site-map pages

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
more options

I inadvertently clicked on something that has triggered two elements to show up on certain webpages. use website in screen reader mode or Key site-map pages It appears in the top left corner of the page - see images attached.

Question: how do I turn this off? Thanks

Đính kèm ảnh chụp màn hình