Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox does not support ffmpeg wasm version 0.9.5

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

The ffmpeg wasm library does not work on firefox. I am developing a video editing app using ffmpeg wasm (version 0.9.5). But I am not able to run it in firefox (version 83, Linux Mint 20 Ulyana) Same thing runs perfectly fine in chromium. I googled and the general consensus says firefox does not support latest ffmpeg library features. I have attached a screenshot of browser console.log for clarity on the issue. I checked the browser config and the Shared ArrayBuffer value is set to true.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.