Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Address bar text alignment changed to right aligned on Mac

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have the same issue as this https://support.mozilla.org/en-US/questions/1229895 but on Mac.

I tried pressing Shift+Cmd+X but it doesn't work. Any idea what the keyboard shortcut in Mac is?

Giải pháp được chọn

I think that this should still be "command + shift + X", but this only work when this field has focus. This should work on any input field and text area (test it on Post a Reply on this forum).

See "Windows & Tabs":

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I think that this should still be "command + shift + X", but this only work when this field has focus. This should work on any input field and text area (test it on Post a Reply on this forum).

See "Windows & Tabs":

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.