Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Prefer service worker on new tab open

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I'm trying to use a custom start page on new tabs opening (not happy that I have to use an extension for such basic functionality btw) but my service worker does not seem to activate or used when opening. Opening a new tab takes multiple seconds.

Navigating to the site (I have my start page hosted on AWS) on an existing tab is instantaneous, as is refreshing this page once the tab is loaded. So what gives? As far as I can tell Firefox doesn't install service workers on a per-tab basis, so there should be no issue here.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you don't get an explanation/solution here, perhaps you could ask the extension author whether they know why it's slower.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.