Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox loads 2 times the same Youtube page and audio plays twice with a delay

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

1 year ago I posted about this problem and have got no solution. The problem persist...

11/5/19, 3:14 PM

   Quote

Hi, every time I'm on Youtube, Firefox loads the page 2 times and when I try to go back o the previous page it reloads the current: For example I play video #1, then I click in another video it opens the video #2 page, if I click the back page button even without playing video #2 it reloads video #2 page.

The second problem with Youtube is the audio: sometimes when playing a video suddenly on background it restart the audio of the video and it plays together, and if I pause the video the "first audio" stop but the second keeps going.

Already tried the fix audio solution but nothing changed, also cleared cache etc....

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.