Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox changing my bookmark / URL

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I have a bookmark to an internal site I use for work when on VPN that used to work until just a few days ago. It's on my bookmark toolbar and the link to get to it is formatted like this:

http://example/example.php

However, as of a few days ago when I click the bookmark Firefox automatically converts this to: www.example.com/example.php

Which fails to load because it's not the correct address.

This bookmark works in all other browsers I've tried (IE, chrome, edge) it's only firefox changing the URL this way. I also cannot manually enter the address because it also gets changed each time.

I prefer using firefox and don't want to change to a different browser for work. Is there a way I can stop firefox from changing the URL? This occurs in both regular firefox 83.0 (64-bit) and nightly 85.0a1 (2020-11-20) (64-bit).

Attached images are firefox's bookmark and end result URL, and the other one is chrome's.

Chrome correctly loads http://example/exampl.php and firefox changes it to http://www.example.com/example.php

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.