Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problem importing bookmarks

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Hi. I recently reinstalled Windows 10, and so, reinstalled Firefox. I had a HTML bookmark file which I had exported from my Firefox before. It is a 3MB file containing over 200 bookmarks organized into folders. When I import it, nothing happens! Only about 10 of the bookmarks (last added bookmarks I guess) are added to the bookmarks menu. So there is two major problems: 1. I want all of my bookmarks imported. 2. I want them in the "folders" the way I categorized them before, NOT just a few links scattered in the bookmarks menu! that's absolutely useless.

This will be a huge time-consuming task to add and organize 200 bookmarks again manually. If Firefox can't solve this, I will definitely migrate to Chrome.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.