Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Starting Tuesday, messages can only be sent to one addressee.Far worse is the problem that I am only given access to the "Important" folder. I can no longer reach "Messages sent to you", or other folders.Any solutions??

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I am inquiring what can be done to overcome this freeze on functionality. If the only folder that still functions is "Important", sending and receiving messages becomes largely impossible, or means sending extra messages, phone calls, or whatever else can be invented. Is this a general problem, I wonder? Any proposed swolutions will be much appreciated.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.